8312 Photo Album:

8312 get-together Section (click on some pictures to view real size)

[BACK]    [HOME]    [OLD PHOTOS]


July of 2013, at Lake Tahoe USA

July of 2008, at Hefei

Aug of 2004, Cape Cod reunion
8312 at Shen Zhen 8312 at Shen Zhen

September of 2002, Shen Zhen reunion

  from left: Qin Zhihai, Ye Guozhang, Li Dan, Dong Xia, Wang Jihong, Zhao Xia, Sun Hongmao, and Feng Wenqing

New Jersey, 2002

Boston 2001 Boston 2001 Boston 2001
July 4th of 2001, Boston reunion at Pearl China Restaurant

8312 at NJ
1999 at New Jersey (from left: Feng Wenqin, Yuan Huimin, Tao Aizhi=Mrs Sun Hongmao and Li Dan)

8312 at NJ 8312 graduation in New York
From left: Li Jun, Li Pan, Sun Lihong, Feng Wenqing, Li Jianxin, Wang Jihong, Zhao Xia, Mrs Ye Guozhang, Ye Guozhang 8312 at New Jesey 1999 at New Jesey


[BACK]    [HOME]    [OLD PHOTOS]